Polityka prywatności Expansion Fulfillment

 
§.1 Postanowienia Ogólne
1. Administratorem danych jest Expansion Fulfillment. z siedzibą w Wrocławiu, Traugutta
91, 50-417 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000921175,
dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy miasta Wrocławia, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8992906474, REGON: 389948832, kapitał
zakładowy: 100 000 zł.
2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został
określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.
5. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie internetowej lub landing page’u są
traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
§2. Administrator Danych
1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli podasz
swoje dane na naszej stronie w celu otrzymania oferty usługi, to przetwarzamy Twoje dane
takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres Twojego sklepu
internetowego.
2. Usługodawca jest także administratorem danych osób zapisanych na newsletter i osób
zapisanych na webinar (w przypadku jego zorganizowania).
3. Dane osobowe przetwarzane są:
○ zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
○ zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
○ w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany
bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą
elektroniczną,
○ w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów
administratora (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza
praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
○ jeżeli wysłałeś zapytanie ofertowe poprzez formularz na naszej stronie internetowej,
landing page’u lub poprzez formularz na Facebooku,
○ w celu oferowania Ci produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w
tym w szczególności w zakresie zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli
zapisałeś się na newsletter,
○ w celach analitycznych, archiwalnych, statystycznych i dowodowych (rozliczalność).
4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo do:
○ dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
○ sprostowania (poprawiania) swoich danych;
○ usunięcia danych – jeżeli jej zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali
jej dane;
○ ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli jej zdaniem mamy nieprawidłowe dane
na jej temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub osoba ta nie chce, żebyśmy je
usunęli, bo są je potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na
czas wniesionego przez ta osobę sprzeciwu względem przetwarzania danych;
○ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu
bezpośredniego oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni;
○ przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje
dane osobowe, które dostarczyłaś/eś nam na podstawie umowy lub zgody, można
też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
○ wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje
dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
○ prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili
masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które
przetwarzamy na podstawie Twojej zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
5. U Usługodawcy wyznaczony został inspektor danych z którym można skontaktować się pod
adresem e-mail:
6. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi,
wyceny usług lub wysyłania newslettera, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres
X Close

Fill out the form to receive a free quote

  1 step

  Number of shipments per month:

  2 kroki

  ← Z powrotem
  X Close

  REQUEST A CALL